Általános Részvételi és Adatkezelési Feltételek

1. „Támogasd te is egy kutyafuttató felújítását!” program (a továbbiakban: „Program”) szervezője:

Bayer Hungária Kft. (székhely: 1123 Budapest Alkotás u. 50.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063142; adószám: 10263002-2-44, a továbbiakban: Szponzor).

2. A Program célja:

A Programban résztvevő felhasználók által közösen kiválasztott kutyafuttató felújításához szükséges pénzeszköz biztosítása szponzoráció révén.

A Program keretében a Szponzor által biztosított szponzorációs díj a kiválasztott kutyafuttató tulajdonosával/üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján közvetlenül a felújítási munkálatok finanszírozására lesz fordítva.

3. A Program lebonyolításában közreműködő szervezet:

MediaCom Magyarország Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. C. ép. 2. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-568235, adószám: 12243093-2-43, a továbbiakban: Ügynökség).

4. A Programban való részvétel feltételei:

A Programban bármely természetes személy részt vehet, aki:

  • a www.felelosallattartas.hu online felületen található microsite-on regisztrál, és ezzel elfogadja a jelen Általános Részvételi és Adatkezelési Feltételeket,
  • a www.felelosallattartas.hu online felületen kiválaszt egy kutyafuttatót, illetve
  • nem áll fenn vele szemben a jelen Általános Részvételi és Adatkezelési Feltételekben meghatározott kizáró ok.

5. A Program leírása, időtartama és menete:

Azon személy, aki a Programban részt kíván venni, a wwww.felelosallattartas.hu weboldalon található microsite-on tud regisztrálni a következő személyes adatok megadásával: név, e-mail cím.

A regisztrációt és bejelentkezést követően ki kell választania a résztvevőnek a microsite-on található interaktív térképen, hogy melyik kutyafuttató felújítását kívánja támogatni. A Program keretében az a kutyafuttató újulhat meg, amelyet a legtöbb résztvevő támogat szavazatával a fenti módon.

FONTOS: Csak városhatáron belüli, elkerített kutyajátszótereket lehet feltölteni, illetve ezekre lehet szavazni!

Szavazni 2017. március 6. és 2017.május 31. között lehet.

A Szponzor vállalja, hogy az online támogatók többsége által kiválasztott kutyafuttató tulajdonosával/fenntartójával felveszi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a felújítás megvalósulhasson, és a megállapodás létrejötte esetén szponzoráció keretében járul hozzá a felújításhoz.

Előfordulhat, akár már szavazás közben is, hogy valamilyen előre nem látható körülmény miatt valamely kutyafuttató felújítása nem tud megvalósulni. Az ilyen körülményről a Szponzor a www.felelosallattartas.hu oldalon értesíti a résztvevőket, egyben törli az érintett kutyafuttatóra leadott valamennyi szavazatot. A Szponzor ilyen esetben biztosítja, hogy azon résztvevők, akik a kiesett kutyafuttatóra adták le szavazatukat, a még rendelkezésre álló időn belül másikat tudjanak választani.

A Program keretében kiválasztott, felújított kutyafuttató átadásának tervezett ideje: 2017. szeptember 9.

6. Kizáró okok

A Szponzor jogosult kizárni a Programból a résztvevőt, aki:

  • nem felel meg a 4. pontban leírt feltételeknek,
  • a regisztráció alkalmával valótlan adatokat adott meg, vagy a személyes adataiban a Program időtartalma alatt bekövetkezett változásról a Szponzort nem tájékoztatta határidőben,
  • a Programban tisztességtelen módon, a jelen Általános Részvételi és Adatkezelési Feltételekben foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.

7. A Szponzor felelősségének kizárása

A résztvevők téves és/vagy hiányos adatszolgáltatásának (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) következményeiért a Szponzort felelősség nem terheli. A résztvevő az általa megadott adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik.

A Szponzor kizárja felelősségét a Programmal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban előforduló nyomdai hibáért, elírásért.

A Szponzor nem felel azért, ha valamely kutyafuttató felújítása rajta kívül álló ok miatt nem valósul meg, vagy amennyiben a felújítás a tervezettől eltérő időpontban tud csak megvalósulni.

8. Adatkezelés

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a www.felelosallattartas.hu oldalon a Programban való részvételhez történő regisztrációval elfogadja a jelen Általános Részvételi és Adatkezelési Feltételeket, egyúttal önálló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szponzor – esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Program lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja, illetőleg a magánszemély résztvevő személyes adatai a Szponzor adatbázisába bekerüljenek.

A Szponzor szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szponzor bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy a Szponzor címére (1123 Budapest, Alkotás út 50.) küldött levélben, vagy az adatvedelem@bayer.com e-mail címen elérhető kapcsolattartójánál tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.

A résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a résztvevő tiltakozása alapján a Szponzor által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Szponzor székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy fennállásának közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet.

A Program adatkezelési azonosítója: NAIH-114939

9. Vegyes rendelkezések

A Szponzor a jelen Általános Részvételi és Adatkezelési Feltételek egyoldalú módosításának jogát fenntartja.

A Szponzor fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akciójából/nyereményjátékából/díj kiírásából azt a személyt, aki bármely a Szponzor által szervezett aktivitásban visszaélést, csalást követ el.

Amennyiben a Program során visszaélések, vagy csalás gyanúja merül fel, a Szponzor fenntartja a jogot, hogy a Programot szüneteltesse, vagy törölje.

A résztvevő a Programban való részvétellel, regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános Részvételi és Adatkezelési Feltételekben foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

A Programról szóló információk – így a jelen Általános Részvételi és Adatkezelési Feltételek – megtalálhatók a www.felelosallattartas.hu internetes oldalon, illetve információ kérhető a Szponzortól munkanapokon 9-16 óráig a 06-80-201-399 telefonszámon.

Budapest, 2017. március 6.

Bayer Hungária Kft.
Szponzor